TRYTWA 9, 97-570 PRZEDBÓRZ  |  604 055 960  |  sbwenus.przedborz@gmail.com

© 2023 by Sasha Blake. Proudly created with Wix.com

ROZPORZĄDZENIE OGÓLNE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

FORMULARZ INFORMACYJNY


Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych, jest Firma Usługowo-Handlowa Sławomir Lara w Przedborzu.
W celu skontaktowania się z Administratorem danych osobowych należy wysłać wiadomość na adres e-mail slawomir.lara@gmail.com, lub zadzwonić pod numer 608 676 747


Cel przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
- zawierania i realizacji umów oraz świadczenia usług pomiędzy Państwem, a Firma Usługowo-Handlowa Sławomir Lara,
- prowadzenia dokumentacji księgowej w zakresie i przez czas wynikający z przepisów prawa;
- zapewnienia ochrony Państwa bezpieczeństwa oraz ochrony mienia poprzez monitoring na terenie wszystkich obiektów przy ul. Trytwa 9 w Przedborzu.


Firma Usługowo-Handlowa Sławomir Lara przedstawia Państwu niniejsze informacje w celu zapewnienia zgodności przetwarzania udostępnionych danych osobowych, przez Firma Usługowo-Handlowa Sławomir Lara, jako Administratora, z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Kategorie odbiorców oraz czas przechowywania danych osobowych
Wskazujemy, że odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzne podmioty przetwarzające, z którymi Firma Usługowo-Handlowa Sławomir Lara zawarł umowę powierzenia przetwarzania udostępnionych przez Państwa danych osobowych, z prawem podpowierzenia, w celach związanych z:
- obsługą ksiąg rachunkowych i dokumentacji kadrowej Firmy Usługowo-Handlowej Sławomir Lara;
- zapewnieniem ochrony bezpieczeństwa Państwa oraz ochrony mienia poprzez monitoring na terenie wszystkich obiektów przy ul. Trytwa 9 w Przedborzu.

Czas przechowywania danych osobowych
Firma Usługowo-Handlowa Sławomir Lara jako Administrator danych osobowych przetwarza udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe, przez czas wynikający z przepisów prawa.


Informacja o prawach Klienta
Klient ma prawo:
- żądać usunięcia przetwarzania danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,
- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie przesłanki prawem uzasadnionego interesu przez Firmę Usługowo-Handlową Sławomir Lara;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
- wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).


Konsekwencje odmowy podania danych osobowych przez Klienta
W przypadku gdy odmówią Państwo podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy, pomiędzy Państwem a Firmą Usługowo-Handlową Sławomir Lara brak jest możliwości zawarcia jej z Państwem.